KANTON SREDIŠNJA BOSNA
MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, ZNANOSTI, KULTURE I ŠPORTA
DOKUMENTI
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o osposobljavanju za vozaca motornih vozila_bs.pdf
Odluka o raspodjeli sredstava namijenjenih opcinama.pdf
Odluka o raspodjeli sredstava za sport - Jesenja kotizacija 2017-2018.pdf
Odluka o programu utroska sredstava sa kriterijima raspodjele za sport.pdf
Odluka o raspodjeli sredstava za sport - Potpora za rad.pdf
Odluka o raspodjeli sredstava za sport - Proljetna kotizacija 2016-2017 - 57.300 KM.pdf
OPCINE 2017-IZVJESTAJ-OBRAZAC-B.doc
SPORT 2017- IZVJESCE-OBRAZAC -B.docx
Zakon o predskolskom odgoju i obrazovanju.pdf
Spisak odobrenih udzbenika za OS 2017-2018.pdf
Spisak odobrenih udzbenika za SS 2017-2018.pdf
Kalendar rada OS i SS koje nastavu izvode na bosanskom jeziku za skolsku 2017-2018 godinu.pdf
Pravilnik o dopunama pravilnika o kriterijima raspodjele sredstava za sport.pdf
Zakon o obrazovanju odraslih osoba.pdf
Odluka o raspodjeli sredstava za sport 23.300.pdf
Odluka o raspodjeli sredstava za sport 9.000.pdf
Odluka o raspodjeli sredstava za sport 30.000.pdf
Odluka o raspodjeli sredstava za sport 700.pdf
Eticki kodeks za clanove komisija.pdf
Odluka o raspodjeli sredstava za sport 70.050.pdf
Dopuna Spiska odobrenih udzbenika.pdf
Izvjestaj o utrosku sredstava za oblast kulture - Obrazac K-4..pdf
Pravilnik o kriterijima raspodjele sredstava za sport.pdf
Pravilnik o sadrzaju i nacinu vodenja registra sportskih klubova i sportskih saveza te registra sportskih strucnih radnika.pdf
OBRAZAC BROJ 5 - IZVJESTAJ O NAMJENSKOM UTROSKU SREDSTAV ZA SPORT DOBIVENIH IZ BUDZETA SBK U 2016. GODINI.doc
Obrazac br 3..doc
Obrazac br 2..doc
Obrazac br 1..doc
Odluka o raspodjeli sredstava Budzeta Srednjobosanskog kantona za 2016. godinu namijenjenih za sport - 227.700.pdf
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Budzeta Srednjobosanskog kantona za 2016. godinu namijenjenih za sport - 8000.pdf
Odluka o raspodjeli dijela sredstava za sport 61.300.pdf
Spisak odobrenih udzbenika 2016-2017 gimnazije sts i sss.pdf
SPISAK ODOBRENIH UDZBENIKA 2016 2017.pdf
Pravilnik o vrsti vlastitih i ostalih prihoda te nacinu i rokovima njihove raspodjele u osnovnim i srednjim skolama.pdf
Pravilnik o ocjenjivanju i napredovanju.pdf
Pravilnik o kriterijima nacinu i postupku raspodjele sredstava za programe iz oblasti kulture.pdf
Pravilnik o dopunama Pravilnika o pracenju napredovanja provjeravanju i ocjenjivanju ucenika u osnovnoj skoli.pdf
Kriterije oslobadanja ucenika od placanja nakande i upisnine.pdf
KALENDAR RADA 2016-2017.pdf
SPISAK ODOBRENIH UDZBENIKA 2015 2016 NA BOSANSKOM JEZIKU.pdf
Spisak odobrenih udzbenika za gimnazije srednje tehnicke i strucne skole za 2015-2016.pdf
SPISAK ODOBRENIH UDZBENIKA 2014 2015 NA BOSANSKOM JEZIKU.pdf
KALENDAR RADA 2015 - 2016 NPP NA BOSANSKOM JEZIKU.pdf
Obrazac poziva za organizovanje izvanucionicke nastave.pdf
Pravilnik o izboru imenovanju i radu upravnih odbora osnovnih i srednjih skola u Srednjobosanskom kantonu.pdf
Dopune Nastavnoga plana i programa za osmogodisnje i devetogodisnje osnovne skole koje nastavu izvode na hrvatskom jeziku.pdf
Dopune nastavnih planova i programa na hrvatskom jeziku za gimnazije i strukovne skole.pdf
Pravilnik o strucno-pedagoskom nadzoru u odgojno-obrazovnim ustanovama u Srednjobosanskom kantonu.pdf
Pravilnik o akreditaciji visokoskolskih ustanova i studijskih programa u Srednjobosanskom kantonu.pdf
Izmjene i dopune pravilnika o postupku akreditacije viokoskolskih ustanova i studijskih programa.pdf
Instrukcija o mjerilima kriterijima i evidencijama te o nacinu i postupku utvrdivanja ispunjenosti uvjeta za osnivanje i rad ustanova za obrazovanje odraslih osoba u SBK.pdf
Pravilnik o oorganizovanju i izvodenju skolskih izleta i skolskih ekskurzija te drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan skole.pdf
Pravilnik o primjeni informacijskoga sistema EMIS u osnovnim i srednjim skolama u SBK.pdf
Pravilnik o polaganju strucnog ispita.pdf
PROTOKOL O POSTUPANJU U SLUCAJU NASILJA U SKOLI.pdf
Pravilnik o sadrzaju obliku i nacinu vodenja dokumentacije evidencije i obrazovnih isprava u srednjoj skoli.pdf
Pravilnik o sadrzaju obliku i nacinu vodenja dokumentacije evidencije i obrazovnih isprava u osnovnoj skoli.pdf
Kalendar rada osnovnih i srednjih skola za skolsku 2014.-2015. godinu.pdf
Nastavni plan i program (od VI do IX razreda devetogodisnje osnovne skole) za skole koje realiziraju nastavu na bosanskom jeziku.pdf
Standardi i normativi za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na podrucju KSB.pdf
Kriterije bodovanja kandidata za zasnivanje radnog odnosa.pdf
Pravilnik o pracenju napredovanja provjeravanju i ocjenjivanju ucenika u osnovnoj skoli.pdf
Zakon o kulturi.pdf
Pravilnik o uvjetima i nacinu ostvarivanja eksperimentalnih programa u osnovnim skolama.pdf
Pravilnik o polaganju predmetnih i razrednih ispita u osnovnoj skoli.pdf
Pravilnik o izboru ustroju i radu skolskih odbora.pdf
Pravilnik o postupku utvrdivanja uvjeta za upis u registar srednjih skola.pdf
Pravilnik o natjecanju ucenika osnovnih i srednjih skola.pdf
Pravilnik o odgoju i obrazovanju djece s teskocama u razvoju i s posebnim obrazovnim potrebama u osnovnoj i srednjoj skoli.pdf
Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o polaganju strucnog ispita.pdf
Pravilnik o pedagoskim mjerilima za osnovne skole.pdf
Zakon o visokom obrazovanju.pdf
Zakon o sportu.pdf
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o sportu.pdf
Pravilnik o postupku utvrdivanja uvjeta za upis u registar visokoskolskih ustanova te o sadrzaju i nacinu vodenja registra.pdf
Nastavni plan i program (od I do V razreda devetogodisnje osnovne skole) za skole koje realiziraju nastavu na bosanskom jeziku.pdf
Sporazum o nacinu ostvarivanja prava na place i naknade zaposlenika u osnovnom skolstvu.pdf
Pravilnik o ocjenjivanju i napredovanju odgojitelja i strucnih suradnika u predskolskim ustanovama te ucitelja nastavnika profesora i strucnih suradnika u osnovnim i srednjim skolama.pdf
Pravilnik o sastavu i radu povjerenstva maticara.pdf
Pravilnik o vrednovanju i ocjenjivanju ucenika u srednjoj skoli.pdf
Kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg skolstva u KSB.pdf
Kriteriji bodovanja kandidata za zasnivanje radnog odnosa nastavnika strucnih suradnika i ostalih zaposlenika u osnovnim i srednjim skolama na podrucju KSB.pdf
Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog skolstva u KSB.pdf
Aneks kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog skolstva u KSB.pdf
Popis udzbenika na hrvatskom jeziku za skolsku 2013.-2014. godinu.pdf
Popis udzbenika na bosanskom jeziku za skolsku 2013.-2014. godinu.pdf
Nastavni plan i program na hrvatskome jeziku za devetogodisnje osnovne skole u Bosni i Hercegovini.pdf
Kalendar rada osnovnih i srednjih skola za skolsku 2013.-2014. godinu..pdf
Osnove kvalifikacijskog okvira u Bosni i Hercegovini.pdf
Nastavni plan i program na hrvatskome jeziku za gimnazije u Bosni i Hercegovini.pdf
NAJNOVIJE