SREDNJOBOSANSKI KANTON
MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA
Obrazovanje i nauka
Obrazovanje odraslih
Zakon o obrazovanju odraslih osoba
Instrukcija o mjerilima, kriterijima i evidencijama te o načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za osnivanje i rad ustanova za obrazovanje odraslih osoba u SBK
Kalendar rada
Kalendar rada osnovnih i srednjih škola za školsku 2017.-2018.godinu. NPP na bosanskom jeziku
Kalendar rada osnovnih i srednjih škola za školsku 2016.-2017.godinu. NPP na bosanskom jeziku
Kalendar rada osnovnih i srednjih škola za školsku 2015.-2016.godinu. NPP na bosanskom jeziku
Kalendar rada osnovnih i srednjih škola za školsku 2014.-2015. godinu.
Kalendar rada osnovnih i srednjih škola za školsku 2013.-2014. godinu.
Spisak udžbenika
Spisak odobrenih radnih udžbenika, udžbenika, priručnika, radnih listova i zbirki zadataka za osnovne škole koje nastavu realizuju na bosanskom jeziku u školskoj 2017/2018. godini
Spisak odobrenih udžbenika, priručnika i zbirki zadataka za gimnazije i srednje tehničke i stručne škole u školskoj 2017/2018 godini
Dopuna Spiska odobrenih radnih udžbenika, udžbenika, priručnika, radnih listova i zbirki zadataka za osnovne škole, gimnazije i srednje tehničke i stručne škole u školskoj 2016/2017. godini
Spisak odobrenih udžbenika na bosanskom jeziku za gimnazije, srednje tehničke i stručne škole za školsku 2016-2017. godinu 
Spisak odobrenih udžbenika na bosanskom jeziku za gimnazije, srednje tehničke i stručne škole za 2015-2016
Spisak udžbenika na bosanskom jeziku za školsku 2015.-2016. godinu za osnovne škole
Spisak udžbenika na bosanskom jeziku za školsku 2014.-2015. godinu za osnovne škole
Spisak udžbenika na hrvatskom jeziku za školsku 2013.-2014. godinu
Spisak udžbenika na bosanskom jeziku za školsku 2013.-2014. godinu
Nastavni plan i program
Dopune Nastavnoga plana i programa za osmogodišnje i devetogodišnje osnovne škole koje nastavu izvode na hrvatskom jeziku
Dopune nastavnih planova i programa na hrvatskom jeziku za gimnazije i strukovne škole
Nastavni plan i program na hrvatskome jeziku za devetogodišnje osnovne škole u BiH
Nastavni plan i program (od I do V razreda devetogodišnje osnovne škole) za škole koje realiziraju nastavu na bosanskom jeziku
Nastavni plan i program (od VI do IX razreda devetogodišnje osnovne škole) za škole koje realiziraju nastavu na bosanskom jeziku
Nastavni plan i program na hrvatskome jeziku za gimnazije  u Bosni i Hercegovini
Kolektivni ugovori
Aneks kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog školstva u KSB
Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog školstva u KSB
Kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg školstva u KSB
Ostalo
Kriterij oslobađanja učenika od plaćanja nakande i upisnine - participacije
Protokol o postupanju u slučaju nasilja u školi
Kriteriji bodovanja kandidata za zasnivanje radnog odnosa nastavnika, stručnih suradnika i ostalih zaposlenika u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Središnja Bosna

NAJNOVIJE
Odjel za autoškole i vozačke ispite
Odjel za autoškole i vozačke ispite